เมนูหลัก

EEE.316ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS LABORATORY
วฟพ.316ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.08:30-14:3023092L60060W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สอบปลายภาค:
Course Description
การปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยการวัด มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน
การวัดความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า การวัดความถี่และช่วงเวลา การวัดสัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต