เมนูหลัก

EEE.325ELECTRICAL ENGINEERING IN THE BUILDINGS LABORATORY
วฟพ.325ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.15:00-21:0025112L602139W 
อาจารย์: อาจารย์มนชยา ศิริกิจ
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดความปลอดภัยในการเครื่องมือเครื่องจักร ศึกษาทฤษฎีทางไฟฟ้า ชนิดของระบบไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ ตัวนำ ฉนวน ความต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ หน่วยวัดทางไฟฟ้า และการคำนวนไฟฟ้าเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังและพลังงานไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งระบบป้องกัน การอ่านแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าในอาคาร โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดและทดสอบงานไฟฟ้า มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อพีวีซี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต