เมนูหลัก

EEE.412PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS LABORATORY
วฟพ.412ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CONEEE.411 หรือ
EEE.411
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.08:30-14:3023102L502129W 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สอบปลายภาค:
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ การโปรแกรมคำสั่งใช้งานแบบต่าง ๆ การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต เพื่อควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานควบคุมระบบต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต