เมนูหลัก

EEE.413ELECTRICAL SYSTEM DESIGN FOR TECHNICAL ENGINEERS
วฟพ.413การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EEE.325 หรือ
COEEE.325
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.15:00-21:0025122C503317W 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบระบบพื้นฐาน รหัสและมาตรฐานในการติดตั้ง ทางไฟฟ้า ระบบการจําหน่ายไฟฟ้า การเขียนแบบทางไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคํานวณและการประมาณโหลด การออกแบบ การเดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน
การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การคํานวณกระแสลัดวงจร การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้ากําลังฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต