เมนูหลัก

EEE.418BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP
วฟพ.418ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.15:00-21:0026092C604515W 
อาจารย์: อาจารย์จิตรพงษ์ พุ่มสอาด
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ประเภท ลักษณะความสำคัญ การจัดตั้งและการดำเนินงานแนวคิด และโอกาสของการเริ่มทำธุรกิจใหม่ ระเบียบข้อบังคับ และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนการจัดทําแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดหาแหล่งเงินทุน
การประเมินตนเองสำหรับผู้ประกอบการ การควบคุม การประเมินผลการดำเนินการ การขยายกิจการ หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การนำปรัชญาการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต