เมนูหลัก

EEE.424EMBEDDED SYSTEMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORATORY
วฟพ.424ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EEE.423 หรือ
CONEEE.423
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.08:30-14:30COM21C504010W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์
ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สอบปลายภาค:
Course Description
การปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา วฟพ.423 ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต