เมนูหลัก

EEE.331SMART TECHNICAL ENGINEERS
วฟพ.331วิศวกรเทคนิคมืออาชีพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.08:30-14:3025132C502129W 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพและความสำเร็จในชีวิต ปัญหาด้านบุคลิกภาพและแนวทางแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตัว ประเภทของการปรับตัว กลวิธานในการป้องกันตัว การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
ทักษะทางสังคม (Social skill and Soft Skill) บทบาทหน้าที่ของวิศวกรกับวิชาชีพทางวิศวกรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทางวิศวกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต