เมนูหลัก

LM4472PIPELINE TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ลจ4472การบริหารการขนส่งทางท่อ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R25282C20020M 
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TR.314 
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางท่อ ความหมายการขนส่งทางท่อ ลักษณะ ประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจการขนส่งทางท่อทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์ประกอบ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างของอุตสาหกรรมหรือกิจการขนส่งทางท่อ
การบริหารกิจการขนส่งทางท่อของอุตสาหกรรมพลังงาน กิจการสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร และกิจการอื่น การจัดการอุปกรณ์ ชุมทางท่อ การจัดการภารกิจขนส่งทางท่อและประสานภารกิจ อัตราค่าบริการ การรักษาความปลอดภัย พันธมิตรธุรกิจ และแนวโน้มกิจการขนส่งทางท่อ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต