เมนูหลัก

AC3006INTERMEDIATE ACCOUNTING 1
บช3006การบัญชีชั้นกลาง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC1002
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C60546W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 10 ต.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  811 อา.08:30-12:30R24182C12010911W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 19 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =AC.306 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 811 ในภาคเรียนที่ 2/2562 และ 2/2563 
Course Description
การจำแนกประเภท การวัดมูลค่า การบันทึกบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การจำหน่ายสินทรัพย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต