เมนูหลัก

AC4021COST MANAGEMENT
บช4021การบริหารต้นทุน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R28362C13130M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี13-13-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/HKboToLrea 
Course Description
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบบริหารสินค้าคงเหลือทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนตามวัฏจักรผลิตภัณฑ์ การจัดการต้นทุนกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต