เมนูหลัก

AC3010INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT
บช3010การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC1002
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  814 อา.08:30-12:3034053C603426W 
  อา.13:30-18:3034053C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบกลางภาค: 16 พ.ค. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  819 อา.08:30-12:30R24262C604614W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบกลางภาค: 20 มิ.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เปิดเรียน/สอบร่วมกับ AC.310 กลุ่ม 819 เทอม 2/2562 
  860 อา.08:30-12:30R25282C604020W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบกลางภาค: 4 เม.ย. 2564 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดการกำกับดูแลกิจการเชิงบูรณาการกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กรอบงานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต