เมนูหลัก

AC3010INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT
บช3010การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC1002
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-12:30R25322C80737W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียนร่วมในภาคเรียนที่ 2/2563 และ1/2564 
Course Description
แนวคิดการกำกับดูแลกิจการเชิงบูรณาการกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO กรอบงานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต