เมนูหลัก

AC4011ADVANCED ACCOUNTING 1
บช4011การบัญชีชั้นสูง 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3006 และ AC3007
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  812 อา.08:30-12:3036083C40346W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  813 อา.08:30-12:30R25322C1109515W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 18 มิ.ย. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต