เมนูหลัก

AC4012AUDITING AND ASSURANCE
บช4012การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3006 และ AC3007
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C603327W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ
สอบกลางภาค: 19 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  811 อา.08:30-12:30R25282C75714W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2565 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
Course Description
วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและ
การพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในงานตรวจสอบ รายงานผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงองค์ประกอบสำคัญของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต