เมนูหลัก

AC4007PROFIT PLANNING AND CONTROL
บช4007การวางแผนกำไรและการควบคุม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3006 และ AC3007
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  814 อา.08:30-12:30R24262C601248W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 19 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  819 อา.08:30-12:30R24262C602337W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 19 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  860 อา.08:30-12:30R24262C602436W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบกลางภาค: 19 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดการวางแผนธุรกิจ บทบาท วัตถุประสงค์ หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม สำหรับการจัดทำแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุมปัจจัยการผลิตและจำหน่าย การควบคุมการดำเนินงาน การเงินของกิจการ
โดยการจัดทำงบประมาณประเภทต่าง ๆ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน รายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร การจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม และงบประมาณการลงทุน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต