เมนูหลัก

AC4021COST MANAGEMENT
บช4021การบริหารต้นทุน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC3011
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-12:30R25282C75714W 
  อา.13:30-18:30R25282C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบบริหารสินค้าคงเหลือทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนตามวัฏจักรผลิตภัณฑ์ การจัดการต้นทุนกิจกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต