เมนูหลัก

AC4090ACCOUNTING AND TAX WORKSHOP
บช4090การฝึกปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C503317W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบกลางภาค: 23 ก.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  812 อา.08:30-12:3036083C110W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: ดร.ลิขิต ศิรินารัตน์
สอบกลางภาค: 17 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2567 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 812 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
Course Description
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาระงานด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งงานที่ต้องปฏิบัติประจำวัน รายเดือน และงานประจำปี การฝึกปฏิบัติงานด้านบันทึกรายการทางบัญชีและ
ภาษีอากรตามระบบงานบัญชี การเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษี การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบบัญชีและการประชุมผู้ถือหุ้น ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต