เมนูหลัก

LA1001PRINCIPLES OF PRIVATE LAW
นต1001หลักกฎหมายเอกชน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:0034153C60564W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-56-4
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
หมายเหตุ: = LA.101 
  020 จ.09:00-12:00R2845M2C1055W 
  จ.13:00-16:00R25062C      
อาจารย์: ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ทางแพ่ง ทางอาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต
รวมถึงหลักขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย ความหมายของบุคคล การเริ่มต้นและสิ้นสุดแห่งสภาพบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ขอบเขตและเงื่อนไขในการทรงสิทธิและหน้าที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต