เมนูหลัก

LA1001PRINCIPLES OF PRIVATE LAW
นต1001หลักกฎหมายเอกชน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:0034063C70637M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-63-7
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = LA.101 
  020 อ.13:00-16:00RN/AN/AC1028W 
  พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ทางแพ่ง ทางอาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต
รวมถึงหลักขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย ความหมายของบุคคล การเริ่มต้นและสิ้นสุดแห่งสภาพบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ขอบเขตและเงื่อนไขในการทรงสิทธิและหน้าที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต