เมนูหลัก

LA1301CONSTITUTION LAW
นต1301กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25102C30282M 
อาจารย์: อาจารย์ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
ศาสตราจารย์(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-28-2
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = LA.103 
Course Description
ความหมายและประวัติของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล ทฤษฎีที่สำคัญของระบบรัฐธรรมนูญ เช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ ทฤษฎี Judicial Reviews อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต