เมนูหลัก

LA2102LAW OF OBLIGATIONS
นต2102กฎหมายลักษณะหนี้
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R22062C25196M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-19-6
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: = LA.207 
Course Description
หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 ว่าด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั้งแต่หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ หมวด 2 ผลแห่งหนี้
หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง จนจบหมวด 5 ความระงับหนี้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต