เมนูหลัก

LA2104PROPERTY AND LAND LAW
นต2104กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:0033083C532W 
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3902
หมายเหตุ: = LA.202 
Course Description
หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 ว่าด้วยทรัพย์บรรพ 4 ลักษณะ 1-8 ว่าด้วยทรัพย์สิน รวมทั้งหลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต