เมนูหลัก

LA2402SPECIFIC CONTRACTS 2
นต2402เอกเทศสัญญา 2
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-11:00R22062C25214M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-21-4
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: = LA.205 
Course Description
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนและนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต