เมนูหลัก

LA2404INSURANCE LAW
นต2404กฎหมายลักษณะประกันภัย
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-11:00R25082C25205M 
อาจารย์: อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-20-5
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: = LA.209 
Course Description
กฎหมายลักษณะประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันภัย บทบาทของรัฐในการควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต