เมนูหลัก

LA3501CIVIL PROCEDURAL LAW 1
นต3501กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:0034123C20191M 
อาจารย์: ดร.ศิริชัย ศิริกุล
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-19-1
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
หมายเหตุ: =LA.306 
Course Description
หลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยหลักทั่วไปในการดำเนินคดีแพ่ง เขตอำนาจศาล วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธืพิจารณาความแพ่ง ภาค1 ลักษณะ 1 - 4 ลักษณะ 6 และภาค 2 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต