เมนูหลัก

LA3701BANKRUPTCY LAW AND BUSINESS REHABILITATION LAW
นต3701กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R25042C20182W 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
อาจารย์เกรียงไกร ศรีสังข์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: =LA.312 
Course Description
แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลาย กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการ จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาล
และกระบวนวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวน บทกำหนดโทษ ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต