เมนูหลัก

LA4601PUBLIC INTERNATIONAL LAW
นต4601กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.13:00-15:00R25082C505M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ลักษณะและประวัติการพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในรัฐ การรับรองรัฐ อำนาจของรัฐ อาณาเขตของรัฐ เอกสิทธิ์และการคุ้มครองของรัฐ การสืบสิทธิของรัฐ สนธิสัญญา
กฎหมายการระงับข้อพิพาทโดยสันติ ทะเลหลวง องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ สงครามและความเป็นกลาง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต