เมนูหลัก

AM.5102HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN AVIATION INDUSTRY
กบ.5102การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:00-17:00RN/AN/AC1569W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
สอบปลายภาค:
Course Description
คุณลักษณะ แนวกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรและสถาบันที่ให้บริการทางการบิน วิชาชีพประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการให้บริการและปฏิบัติการทางการบิน การวางแผนด้านบุคลากร การวิเคราะห์ภาระหน้าที่ต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน แนวทางที่เหมาะสมในการคัดสรรบุคลากร การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น ระบบการบริหารจัดการและดูแลการพิจารณารางวัลและผลตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรด้านการบินให้มีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต