เมนูหลัก

AM.5104STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
กบ.5104การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:00-17:00RN/AN/AC651W 
อาจารย์: ผศ.ดร.ภาสกร จันทน์พยอม
สอบปลายภาค:
Course Description
สภาพแวดล้อมของการแข่งขันอุตสาหกรรมการบิน กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ปัจจัยภายนอกและภายในที่กระทบต่อธุรกิจการบิน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต