เมนูหลัก

AM.5105RESEARCH METHODOLOGY IN AVIATION INDUSTRY
กบ 5105ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.08:00-17:00RN/AN/AC1569W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน การระบุปัญหา และกำหนดสมมุติฐานการวิจัย การออกแบบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เทคนิคและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผน การดำเนินงานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต