เมนูหลัก

AM.5207CREW RESOURCE MANAGEMENT
กบ.5207การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.08:00-17:00RN/AN/AC1578W 
อาจารย์: อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ
สอบปลายภาค:
Course Description
การบริหารทรัพยากรการบินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการทำการปฏิบัติการบินรวมทั้ง มนุษยปัจจัย ข้อจำกัดของมนุษย์ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร การบริหารภาระงาน ความเหนื่อยล้า การพักผ่อน ทัศนคติ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม
การสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ การบริหารและเข้าใจในระบบอัตโนมัติ การบริหารภัยคุกคามและความผิดพลาดในการปฏิบัติการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต