เมนูหลัก

AM.5302THESIS
กบ 5302วิทยานิพนธ์
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาโท)
หน่วยกิต12 (12-0-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 ส.08:00-17:00RN/AN/AC10100W 
อาจารย์: ผศ.ดร.ภาสกร จันทน์พยอม
สอบปลายภาค:
Course Description
ค้นคว้าเพื่อจัดทำรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมการบินภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต