เมนูหลัก

LA1101JURISTIC ACTS AND CONTRACTS LAW
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:30R22062C30426W 
  อา.13:30-18:30R22062C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม ลักษณะ 5 ว่าด้วยระยะเวลา
ลักษณะ 6 ว่าด้วยอายุความ และบรรพ 2 ลักษณะ 2 ว่าด้วยสัญญารวมทั้งกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต