เมนูหลัก

IET.324QUALITY SYSTEM MANAGEMENT
ทอ.324การจัดการระบบคุณภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027062C65614W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027062C655411W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญการบริหารคุณภาพ หลักการประกันและการจัดการคุณภาพ ข้อกำหนดและขั้นตอนการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 90001 การจัดทำแผนงานคุณภาพ
การเขียนเอกสารระเบียบปฎิบัติงาน (Procedure) เอกสารวิธีการปฎิบัติงาน (Work Instruction) ดัชนีวัดสมรรถนะในการดำเนินงาน (KPI) และต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต