เมนูหลัก

IET.360FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
ทอ.360พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-20:0027022C20155W 
อาจารย์: ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต รูปแบบของสมการต่างๆ เรขาคณิต เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ เลขยกกำลัง การถอดกรณฑ์ (Root) การคำนวณค่าสถิตอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต