เมนูหลัก

IET.362FUNDAMENTALS OF AUTOMATION CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRY
ทอ.362พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-20:0027022C301218W 
อาจารย์: อาจารย์วัชร ส่งเสริม
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานและความสำคัญเกี่ยวกับประเภทและการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักการทำงานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอสิกส์ การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม เช่น แมกเนติกส์ กระบอกสูบนิวแมติกส์ และกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ โซลินอยด์วาล์ว เซนเซอร์ ลิมิตสวิทซ์ เป็นต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต