เมนูหลัก

IET.370MODERN MANAGEMENT IN PRODUCTIVITY IMPROVEMENT
ทอ.370การจัดการเพิ่มผลผลิตสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0028062C65605W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0028062C655312W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุค 4.0 อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Cyber Physical System Industry 4.0), SIPOC Model การเพิ่มผลิตภาพอัจฉริยะ (Smart Productivity) เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน ได้แก่ เครื่องมือใหม่ 7
อย่างการควบคุมคุณภาพ (New 7 QC Tools) การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) การป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) การผลิตแบบลีน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต