เมนูหลัก

IET.375MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY
ทอ.375เทคโนโลยีวิศวกรรมการซ่อมบำรุง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027052C655213W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑล ทองศรี
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027052C655312W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑล ทองศรี
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IET.350 
Course Description
หลักการซ่อมบำรุง การวางแผนงานซ่อม การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การจัดทำแผนงานและการจัดทำคู่มืองานซ่อมบำรุง
ดัชนีวัดการประเมินผลคุณภาพของงานซ่อมบำรุง ความปลอดภัยในการซ่อม และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต