เมนูหลัก

IET.440METROLOGY
ทอ.440มาตรวิทยา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.14:30-20:0028032L65614W 
อาจารย์: อาจารย์จอมภพ ละออ
อาจารย์ธนภัทร สังขรัตน์
สอบปลายภาค:
  821 อา.08:30-14:0028032L655510W 
อาจารย์: อาจารย์จอมภพ ละออ
อาจารย์ธนภัทร สังขรัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
ระบบการวัดและหลักการของงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัด การหาค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการลดความผิดพลาด หลักการวัดโดยทางตรงและทางอ้อม หลักการทำงานของเครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การประลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดในการวัดเชิงเส้น
เส้น การวัดเชิงมุม การวัดรัศมีส่วนโค้ง การวัดความเรียบผิว การตรวจสอบด้วยเกจแบบต่างๆ การวัดด้วยเครื่อง Profile Projector การวัดโดยใช้เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ (CMM)
การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต (GD&T) สำหรับการผลิตตาม-มาตรฐาน ASME Y14.5 M หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานได้แก่ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์
การจัดทำระบบควบคุมเครื่องวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 และมาตรฐานงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต