เมนูหลัก

IET.442INDUSTIAL AUTOMATION TECHNOLOGY
ทอ.442เทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-14:0024072L1406872W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
  821 อา.14:30-20:0027042L68635W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานและการทำงานของระบบออโตเมชั่นในการผลิต เซนเซอร์ในงาน อุตสาหกรรม ระบบคอนเวเยอร์ในการผลิต การใช้โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนอัตโนมัติ ระบบสกาดา
การออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การโปรแกรมควบคุมการทำงาน และจำลองการทำงานของระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต