เมนูหลัก

IET.443MODERN AUTOMATION CONTROL SYSTEM TECHNOLOGY
ทอ.443เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-14:0028022L65614W 
อาจารย์: อาจารย์จอมภพ ละออ
อาจารย์ธนภัทร สังขรัตน์
สอบปลายภาค:
  821 อา.14:30-20:0028022L655510W 
อาจารย์: อาจารย์จอมภพ ละออ
อาจารย์ธนภัทร สังขรัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC ระบบอินพุตและระบบเอาต์พุต หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC 61131-3
คำสั่งพื้นฐาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วย PLC และการประยุกต์ใช้ PLC ควบคุมเครื่องจักรได้ การจำลองทางวิศวกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต