เมนูหลัก

IET.447MODERN LOGISTICS MANAGEMENT
ทอ.447การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  810 อา.08:30-14:0028062C65065W CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ย้ายไป V.3 
  820 อา.08:30-14:0028082C65065W CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ย้ายไป V.3 
Course Description
บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่อห่วงโซ่อุปทาน องค์ประกอบและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสำหรับการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกิจกรรมทางโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน และการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต