เมนูหลัก

IET.449MODERN INDUSTRIAL SYSTEM MANAGEMENT
ทอ.449การจัดการระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027062C655114W 
อาจารย์: ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027062C654916W 
อาจารย์: ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการนวัตกรรมเพื่องานอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ เทคโนโลยี 3D เทคโนโลยี IOT
เทคโนโลยีโดรนและอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยี VR/AR เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ เทคโนโลยีการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต