เมนูหลัก

BA1102BUSINESS STATISTICS
BA1102สถิติธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R27322C401228W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-12-28
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
หมายเหตุ: =IMA201 
Course Description
การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงฟังก์ชั่นจากตัวอย่างสุ่ม ค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวน สัดส่วน การทดสอบสมมุติฐาน และการทดสอบไคสแควร์
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ เลขดัชนี การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Measures of dispersion, probability, distributions, sampling, sampling distributions, mean, variance, proportion, introduction to hypothesis testing, Chi-square tests,
t-tests, analysis of variance, correlation and regression, index numbers, and statistical quality control, applications of related software programs.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต