เมนูหลัก

BA1103PRINCIPLES OF MARKETING
BA1103หลักการตลาด
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R22112C20119W 
อาจารย์: Dr.Sasithorn Suwandee
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-11-9
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักพื้นฐานทางการตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่ของตลาดชนิดต่าง ๆ การจัดประเภทสินค้าและบริการ การเลือกช่องทางการจำหน่าย การขนส่งสินค้า นโยบายการตั้งราคาและการส่งเสริมการจำหน่าย รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาดในด้านบริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกเป้าหมายทางการตลาด การหาวิธีการควบคุมการตลาด แนวทางการบริหารจัดการตลาดและบริการกรณีเหตุวิกฤตที่ไม่คาดหวัง เช่น การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดการบูรณาการช่องทางการตลาดหลายช่องทาง
Fundamental of marketing, marketing concepts, definition, scope, nature, significance, and functions of digital marketing, including classification of products and services, distribution and logistics, pricing and promotion, service marketing mix,
consumer behavior and target markets, marketing control. Special attention is also given to managerial responses in marketing products and services during unexpected circumstances such as disruption, omni-channel concept,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต