เมนูหลัก

BA1104PRINCIPLES OF MANAGEMENT
BA1104หลักการจัดการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R22112C301416W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและเทคนิคของการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการจัดการในบริบทของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นหน้าที่สำคัญของการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การบริหารจัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ และเทคนิคการ
สร้างแรงจูงใจ พร้อมทั้งวิธีการควบคุม หลักการตัดสินใจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ประเด็นที่สำคัญในยุคดิจิทัล องค์กรเสมือนจริง
Basic concepts, principles and techniques in management for business, concepts of modern business management with emphasis on the current issue and state of art concepts in planning, organizing for work efficiency,
leading and motivating techniques, controlling, decision-making and decision support systems in order to achieve organizational goals, related issues in digital era, virtual organization
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต