เมนูหลัก

BA1202BUSINESS FINANCE
BA1202การเงินธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R2735M2C440W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี4-4-0
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =IFB301 
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน สกุลเงินดิจิทัล เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินความปลอดภัยทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ การประเมินค่าโครงการและนโยบายเงินปันผล
Financial theories in business finance, digital currency, the purpose of financial management, financial planning and analysis, financial mathematics, short and long-term financing,
security valuation, costs of capital, working capital management, financial decision making under uncertainty, project evaluation and dividend policies
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต