เมนูหลัก

BA1204PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT
BA1204การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R22112C201010W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IMG204 
Course Description
พื้นฐานของการจัดการการผลิตและปฎิบัติการ หลักการ บทบาท หน้าที่ต่างๆของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การปฏิบัติการของโรงงาน การวางแผนการควบคุมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบความปลอดภัยในการทำงาน พื้นฐานการจัดการการขนส่งสินค้า การบริหารระบบคลังสินค้า
Fundamentals of production and operating management. Principles, roles, and functions of production and operation management,
factory operations, qualitative and quantitative manufacturing controls, internet of things, work safety, basic logistics and inventory management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต