เมนูหลัก

BA1301BUSINESS LAW AND TAXATION
BA1301กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R22122C60258W 
อาจารย์: A.Vichai Sutamtarikul
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-2-58
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =ILA214/GEN205 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งธุรกิจ สิทธิและหน้าที่ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ การเลิกรูปแบบต่าง ๆทางธุรกิจ ลักษณะซื้อขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ตราสาร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
กฎหมายดิจิทัล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรของนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร กฎหมายและภาษีอากรระหว่างประเทศ
Principles of law and legal practices that concern businesses including setting up, rights and duties, operations, management, dissolution of various forms of business entities, sales and purchases, rent of property,
hire purchase and negotiable instruments, bills of exchange, promissory notes, digital law,corporate income tax,personal income tax, the taxation of juristic persons, value added tax (VAT),
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต