เมนูหลัก

BA1302PRINCIPLES OF ECONOMICS
BA1302หลักเศรษฐศาสตร์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2844M2C532W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-3-2
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: =IEC200 
Course Description
หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้นทุนทางเลือกและค่าเสียโอกาส ความเป็นไปได้ในการผลิต ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ อุปสงค์และอุปทาน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดที่ล้มเหลว และการแทรกแซงของรัฐบาล การใช้นโยบายต่าง ๆ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมของบริษัท
ทฤษฎีเกมและพฤติกรรมทางกลยุทธ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และวงจรทางธุรกิจ การว่างงานและภาวะเงินเฟ้อ วิกฤตทางการเงิน นโยบายทางการเงินและการคลัง การเกิดขึ้นของเขตการค้าพิเศษ
Fundamental of economics, economic problems, choice and opportunity cost, production possibilities, different economic systems, demand and supply, competitive markets, market failure and government intervention, application of policy,
imperfect competition and firm behavior, game theory and strategic behavior, economic growth and the business cycle, and unemployment and inflation, financial crises, fiscal and monetary policy, globalization and emergence of the free trade area
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต